تصاویر پروژه

تصاویر پیشرفت پروژه در حال ساخت بیمارستان نگین نیکان به تفکیک ماه