انعقاد قرار داد مرکز چشم پزشکی نیکان با بیمه و بانکها

مرکز چشم پزشکی نیکان با بیمه های البرز، ایران و آسیا و همچنین با کلیه بانک ها قرار داد بست.

 

این مرکز چشم پزشکی برای سهولت کار مراجعه کنندگان و برخورداری آنها از تخفیف های مختلف خدمات درمانی غیر سرپایی، تصمیم به انعقاد قرار داد با بیمه های نام برده و همچنین کلیه بانک های موجود در ایران گرفته است

.

مرکز چشم پزشکی نیکان همچنین تصمیم  دارد با بیمه های دیگر قرار داد هایی امضا کند تا تخفیف های مختلف شامل حال مراجعه کنندگان محترم شود و بتوانند با قیمت کمتر از خدمات درجه یک این مرکز استفاده کنند

.